देवाने निवडले

जो कोणी संघात निवडून आला आहे, एखाद्या खेळात सहभागी झाला आहे किंवा इतर उमेदवारांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही गोष्टीला निवडून आल्याची भावना माहीत आहे. हे आपल्याला अनुकूल आणि अनुकूल वाटते. दुसरीकडे, आपल्यापैकी बहुतेकांनी निवडून न येणे, डावलले जाणे आणि नाकारले गेल्याचे विपरीत अनुभव आले आहेत.

देव, ज्याने आपल्याला आपण जसे आहोत तसे बनवले आहे आणि ज्याला या भावना समजतात, त्याने भर दिला आहे की त्याने इस्राएलला त्याचे लोक म्हणून निवडणे काळजीपूर्वक विचारात घेतले होते आणि अपघाती नव्हते. तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर ह्यासाठी पवित्र लोक आहात आणि पृथ्वीवरच्या सर्व लोकांमध्ये परमेश्वराने तुमची स्वतःची प्रजा म्हणून निवड केली आहे” (अनुवाद 5 करिंथ4,2). जुन्या करारातील इतर वचने देखील दर्शवतात की देवाने निवडले: एक शहर, याजक, न्यायाधीश आणि राजे.

कोलोसियन 3,12  घोषित करा की आम्हाला देखील, इस्राएलप्रमाणेच, निवडले गेले आहे: "आम्हाला माहीत आहे, देवाच्या प्रिय बांधवांनो, तुमच्या निवडीसाठी (त्याच्या लोकांसाठी)" (1. थेस्सलनी 1,4). याचा अर्थ आपल्यापैकी कोणाचाही अपघात नव्हता. आपण सर्व देवाच्या योजनेमुळे येथे आहोत. तो जे काही करतो ते हेतूने, प्रेमाने आणि शहाणपणाने केले जाते.

ख्रिस्तामध्ये आपल्या ओळखीबद्दलच्या माझ्या शेवटच्या लेखात, मी क्रॉसच्या पायथ्याशी "निवडा" हा शब्द ठेवला आहे. आपण ख्रिस्तामध्ये कोण आहोत यावर माझा विश्वास आहे आणि ते आध्यात्मिक आरोग्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे. आपण देवाच्या कोणत्यातरी लहरी किंवा फासे फेकून येथे आहोत असा विश्वास ठेवून आपण फिरलो तर आपला विश्वास (विश्वास) कमकुवत होईल आणि प्रौढ ख्रिस्ती म्हणून आपल्या विकासाला त्रास होईल.

आपल्यापैकी प्रत्येकाला हे माहित असणे आणि विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे की देवाने आपल्याला निवडले आणि आपल्याला नावाने बोलावले. त्याने तुमच्या आणि माझ्या पाठीवर थाप मारली आणि म्हणाला, "मी तुम्हाला निवडतो, माझे अनुसरण करा!" देवाने आपल्याला निवडले आहे, आपल्यावर प्रेम आहे आणि आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी एक योजना आहे हे जाणून आपण आत्मविश्वास बाळगू शकतो.

उबदार आणि फुशारकी वाटण्याव्यतिरिक्त आम्ही या माहितीचे काय करायचे आहे? तो आपल्या ख्रिस्ती जीवनाचा आधार आहे. देवाची इच्छा आहे की आपण हे जाणून घ्यावे की आपण त्याचे आहोत, आपल्यावर प्रेम आहे, आपल्याला हवे आहे आणि आपला पिता आपली काळजी करतो. पण आम्ही काही केले म्हणून नाही. मोशेच्या पाचव्या पुस्तकात जसे त्याने इस्राएल लोकांना केले 7,7 तो म्हणाला: “तुम्ही सर्व राष्ट्रांपेक्षा अधिक संख्येने आहात म्हणून प्रभूने तुमची निवड केली असे नाही; कारण तू सर्व लोकांमध्ये सर्वात लहान आहेस.” देव आपल्यावर प्रेम करतो म्हणून आपण दाविदासोबत असे म्हणू शकतो: “माझ्या आत्म्या, तू का दु:खी आहेस आणि तू माझ्यामध्ये इतका अस्वस्थ आहेस का? देवाची वाट पहा; कारण मी त्याचे पुन्हा आभार मानीन, की तो माझा तारण व माझा देव आहे" (स्तोत्र ४2,5)!

आपण निवडून आल्यामुळे आपण त्याच्यावर आशा ठेवू शकतो, त्याची स्तुती करू शकतो आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो. मग आपण इतरांकडे वळू शकतो आणि आपल्याला देवामध्ये असलेला आनंद पसरवू शकतो.

टॅमी टकच