पत्रिका उत्तराधिकारी 2015-03

03 उत्तराधिकार 2015 03          

उत्तराधिकारी मासिक जुलै - सप्टेंबर 2015

देवाच्या सामर्थ्याने

कायदा आणि ग्रेस - जोसेफ टोच द्वारा

आर्मर ऑफ गॉड - टिम मॅग्युरे यांनी

देवाच्या जीपीएस (पवित्र आत्मा) - बार्बरा दहलग्रेन

सोन्याचे ढेकूळे - जोसेफ टाच द्वारा

तो आम्हाला भरतो - टॅमी टाकाचमधून

देवाचे राज्य (भाग 5) - गॅरी डेड्डो द्वारा