शुभवर्तमान - चांगली बातमी!

442 गॉस्पेल चांगली बातमीप्रत्येकास योग्य आणि अयोग्य याची कल्पना असते आणि प्रत्येकाने आधीच काहीतरी चूक केली आहे - अगदी त्यांच्या स्वतःच्या कल्पनेनुसार. "चूक करणे म्हणजे मानव आहे," एक सुप्रसिद्ध म्हण आहे. प्रत्येकाने मित्राला कधीही निराश केले आहे, वचन मोडले आहे, दुसर्‍याच्या भावना दुखावल्या आहेत. अपराधी सर्वांनाच ठाऊक आहे.

म्हणूनच लोकांना देवाबरोबर काही घेण्याची इच्छा नाही. त्यांना न्यायाचा दिवस नको आहे कारण त्यांना ठाऊक आहे की ते स्पष्ट विवेकासह देवासमोर उभे राहू शकत नाहीत. त्यांना माहित आहे की त्यांनी त्याचे पालन केले पाहिजे, परंतु त्यांना हे देखील माहित आहे की त्यांनी असे केले नाही. आपण लाज वाटते आणि आपण दोषी वाटते.

त्यांच्या कर्जाची पूर्तता कशी केली जाऊ शकते? मन कसे स्वच्छ करावे? "क्षमा हा ईश्वरीय आहे," की शब्दाचा शेवट करतो. देव स्वतःला क्षमा केली जाते.

बर्‍याच लोकांना हे म्हणणे माहित आहे, परंतु त्यांचा असा विश्वास नाही की देव त्यांच्या एसला मदत करण्यासाठी पुरेसा दिव्य आहेüप्रदान करणे. आपण अद्याप दोषी आहात. त्यांना अजूनही देवाचे अस्तित्व आणि न्यायाच्या दिवसाची भीती वाटते.

परंतु ख्रिस्त येशूच्या व्यक्तीसमोर देव प्रकट झाला आहे. तो दोषी ठरविण्यासाठी आलो नाही, तर वाचवायला आला होता. त्याने माफीचा संदेश आणला आणि आमची क्षमा होऊ शकते या हमीसाठी त्याने वधस्तंभावर मरण पावला.

येशूचा संदेश, वधस्तंभाचा संदेश हा दोषी असणा all्या सर्वांसाठी आनंदाची बातमी आहे. येशू, दैवी मनुष्य, आमची शिक्षा स्वीकारत आहे. येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवण्याइतके नम्र असलेल्यांना क्षमा देण्यात आली आहे.

आम्हाला ही चांगली बातमी हवी आहे. ख्रिस्ताची सुवार्ता मन:शांती, आनंद आणि वैयक्तिक विजय मिळवून देते. खरी सुवार्ता, सुवार्ता, ख्रिस्ताने उपदेश केलेली सुवार्ता आहे. प्रेषितांनीही तीच सुवार्ता सांगितली: येशू ख्रिस्त, वधस्तंभावर खिळलेला (1. कोर. 2,2), ख्रिश्चनांमध्ये येशू ख्रिस्त, गौरवाची आशा (कॉल. 1,27), मेलेल्यांतून पुनरुत्थान, मानवजातीसाठी आशा आणि तारणाचा संदेश जो देवाच्या राज्याची सुवार्ता आहे.

हा संदेश देण्याचे काम देवाने आपल्या चर्चला दिले आहेüते कार्य पूर्ण करण्यासाठी पवित्र आत्मा. करिंथकरांना लिहिलेल्या पत्रात, पौल येशूने त्याच्या चर्चला दिलेल्या सुवार्तेचे वर्णन करतो: "पण मी ते तुमच्यासाठी करतो, ब्र.üज्याने मी सुवार्ता सांगितली ती तुम्हीसुद्धा स्वीकाराली, जिच्यात तुम्ही उभे आहात आणि तुमचे तारण होईल. मी जर तुमच्या या संदेशास सुवार्ता सांगितली तर तुम्ही त्याचे तारण केले पाहिजे. व्यर्थ विश्वास ठेवला आहे या सर्वांसाठी मी जे प्राप्त केले ते तुमच्या स्वाधीन केले: ते ख्रिस्त आमच्या वंशासाठीüशास्त्रानुसार मरण पावला; आणि त्याला पुरण्यात आले व तिस the्या दिवशी त्याला उठविण्यात आले. आणि तो केफाला आणि मग बारा जणांना दिसला. मग तो च पेक्षा अधिक दिसू लागलाüनव्वद Brüसर्व एकाच वेळी, त्यापैकी बहुतेक आतापर्यंत वाचले आहेत, परंतु काही झोपी गेले आहेत. यानंतर तो याकोबला, नंतर सर्व प्रेषितांना दिसला; पण शेवटी, तो अकाली जन्माला आला होता, तो मलाही दिसला" (1. कोर. १5,1-8 एबरफेल्ड बायबल).

पौलाने "वरील सर्व" यावर जोर दिला की पवित्र शास्त्रानुसार येशू हा मशीहा किंवा ख्रिस्त आहे की तो आमच्या एसüमेला, पुरला गेला व पुन्हा उठला. ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची पुष्कळजणी जर कोणाला शंका असतील तर ते सांगू शकतात हेदेखील तो यावर भर देतो.

पौलाने हे स्पष्ट केले की हे सुवार्ता आहे "ज्याद्वारे आपण देखील वाचवाल." आपल्याकडून जे प्राप्त झाले आहे त्याबद्दल पौलाने कसे पास करावे आणि इतरांपेक्षा “वरील गोष्टी” काय असावेत हे आपले ध्येय असले पाहिजे.

जे आपण प्राप्त केले आहे आणि म्हणूनच पौलाने व इतर प्रेषितांनी जे प्राप्त केले - जे सर्व काही समोर उभे आहे - जे ख्रिस्त आमच्या एस.üशास्त्रानुसार मरण पावला; आणि त्याला पुरण्यात आले आणि पवित्र शास्त्रानंतर तिस the्या दिवशी त्याला पुन्हा उठविण्यात आले ... ".

बायबलमधील इतर सर्व शिकवणी या मूलभूत सत्यांवर आधारित आहेत. फक्त देवपुत्रच आमच्या एसला मदत करू शकलाüआणि मेल्यामुळेच मरतो जेव्हा त्याने असे केले आणि मेलेल्यांतून उठला, आम्ही त्याच्या परत येण्याची आणि आपले वारसा, अनंतकाळचे जीवन अविश्वसनीय आत्मविश्वासाने पाहू शकतो.

म्हणून जॉन लिहू शकला: "जर आपण मनुष्यांची साक्ष स्वीकारली तर देवाची साक्ष जास्त आहे, कारण त्याने आपल्या मुलाची साक्ष दिली ही देवाची साक्ष आहे. जो कोणी देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्यांच्यामध्ये ही साक्ष आहे. कोण देव विश्वास ठेवत नाही, तो त्याला एल बनवितोüअस्सल कारण देवाने आपल्या मुलाकडून दिलेल्या साक्षीवर त्याचा विश्वास नाही.

“आणि ही साक्ष आहे की देवाने आपल्याला अनंतकाळचे जीवन दिले आहे आणि हे जीवन त्याच्या पुत्रामध्ये आहे. ज्याला पुत्र आहे त्याला जीवन आहे; ज्याच्याकडे देवाचा पुत्र नाही त्याला जीवन नाही" (1. जोह. 5,9- 12).

येशूचा उपदेश सुवार्ता

काही, असे दिसते, üबायबलच्या भविष्यवाण्यांवर उष्णता पसरवा, पण ती कठीण होणे कठीण वाटतेüबायबलच्या केंद्रीय संदेशास प्रेरित करण्यासाठी - येशू ख्रिस्ताद्वारे तारण! देवाने ख्रिश्चनांना सर्वांपेक्षा सर्वात मौल्यवान भेट दिली आहे आणि त्यांना इतरांना विकण्याचे बंधन दिले आहेüत्यांना ही भेट कशी मिळू शकेल!

जेव्हा पेत्राने कॅप्टन कॉर्नेलियसकडे प्रेषितांचे कार्य वर्णन केले तेव्हा तो म्हणाला: “आणि त्याने [येशू] आम्हाला लोकांना उपदेश करण्याचे व जिवंत व मृतांचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले आहे याची साक्ष देण्याची आज्ञा दिली. सर्वजण याची साक्ष देतात. भविष्यवाणी करतात की त्याच्या नावावर ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे अशा सर्वांना क्षमा कराünds प्राप्त करणे आवश्यक आहे" (कृत्ये 10,42-43).

हा मुख्य संदेश आहे; प्रेषितांना दिसून आलेली सुवार्ता ही सर्व संदेष्ट्यांचा मुख्य संदेश होता - त्याने येशू ख्रिस्ताचा न्याय केला üजिवंत आणि मेलेल्यांबद्दल आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवणार्‍या प्रत्येकाबद्दल एसüत्याच्या नावाने क्षमा करा!

मध्य सत्य

लूकने लिहिले की येशूला त्याचा जेüतो आकाशात चढण्यापूर्वी मध्यभागी जीüत्याच्या संदेशाचा संदेश त्याला आठवण करून देतो: "मग त्याने त्यांना त्यांची समजूत दिली जेणेकरून त्यांना पवित्र शास्त्र समजले, आणि त्यांना म्हणाला: असे लिहिले आहे की ख्रिस्त दु: ख भोगेल आणि तिस third्या दिवशी मेलेल्यातून उठेल. आणि त्याच्या नावाने तपश्चर्या सांगितली जाईल." एस च्या क्षमा साठी [दिलगिरी]üसर्व लोकांमध्ये. यरुशलेमेपासून सुरुवात करुन तेथे राहाüसाक्षीदार" (लूक 24,45-48).

जेव्हा पवित्र शास्त्राचा अर्थ समजला तेव्हा प्रेषितांना काय समजले पाहिजे?üआर उघडले? दुस words्या शब्दांत, येशूच्या मते, जुन्या कराराच्या शास्त्रवचनांतून समजले जाणारे मुख्य आणि सर्वात महत्वाचे सत्य काय आहे?

की ख्रिस्त दु: ख भोगेल आणि तिस the्या दिवशी मेलेल्यांतून उठेल आणि त्या तपश्चर्याला त्या मनुष्याला क्षमा करीनüत्याच्या नावाने सर्व लोकांना उपदेश केला.

"आणि तारण दुस-या कोणामध्ये नाही, आणि स्वर्गाखाली असे दुसरे कोणतेही नाव मनुष्यांमध्ये दिलेले नाही ज्याद्वारे आपले तारण झाले पाहिजे," पीटरने उपदेश केला (प्रे. 4,12).

पण देवाच्या राज्याची सुवार्ता म्हणजे काय? येशूने देवाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली नाही? नेटüवास्तविक!

देवाच्या राज्याची सुवार्ता पौल, पीटर आणि जॉन यांच्यापेक्षा वेगळी आहे üयेशू ख्रिस्तामध्ये तारण बद्दल उपदेश? अजिबात नाही!

आपण देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे म्हणजे विमोचन आहे हे स्पष्ट होऊ या. जतन करणे आणि देवाच्या राज्यात येणे समान आहे! अनंतकाळचे जीवन मिळवणे म्हणजे तारण [किंवा मोक्ष] अनुभवल्यासारखेच आहे कारण तारण हा प्राणघातक एस पासून मोक्ष समानार्थी आहेüएनडी.

येशूमध्ये जीवन आहे - अनंतकाळचे जीवन. शाश्वत जीवनासाठी एसची क्षमा आवश्यक आहेüएनडी. आणि एस क्षमाüएखादी व्यक्ती फक्त येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून शोधून काढते किंवा तो न्याय्य ठरवते.

येशू दोन्ही न्यायाधीश व तारणारा आहे. तो साम्राज्याचा राजा देखील आहे. देवाच्या राज्याची सुवार्ता ही येशू ख्रिस्तामध्ये तारणाची सुवार्ता आहे. येशू व त्याच्या प्रेषितांनी समान संदेश दिला - येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आणि तारण, तारण, अनंतकाळचे जीवन आणि देवाच्या राज्यात प्रवेश करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

आणि जर एखाद्याच्या संवेदना जुन्या कराराच्या भविष्यवाण्या समजून घेण्यास सक्षम असतील, ज्याप्रमाणे येशूने प्रेषितांना समज उघडली (लूक 24,45), हे स्पष्ट होते की संदेष्ट्यांचा मध्यवर्ती संदेश देखील येशू ख्रिस्त होता (प्रेषितांची कृत्ये 10,43).

चला पुढे जाऊया. जॉनने लिहिले: "जो पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळते. परंतु जो कोणी पुत्राची आज्ञा पाळीत नाही त्याला जीवन दिसणार नाही, तर देवाचा क्रोध कायम राहील üत्याच्यावर" (Jn. 3,36). ही स्पष्ट भाषा आहे!

येशू म्हणाला: "... मी मार्ग आणि सत्य आणि जीवन आहे; माझ्याद्वारे कोणीही पित्याकडे येत नाही" (जॉन 14,6). देवाच्या वचनाबद्दल आपल्याला काय समजले पाहिजे müयेशू ख्रिस्तविना एखादी व्यक्ती पित्याकडे जाऊ शकत नाही, देवाला ओळखू शकत नाही, अनंतकाळचे जीवन मिळवू शकत नाही किंवा देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही.

कलस्सैकरांना लिहिलेल्या आपल्या पत्रात पौलाने असे लिहिले: “ज्या पित्याने तुम्हाला ओळखले त्याबद्दल धन्यवादüप्रकाशात संतांचा वारसा बनविला आहे. त्याने आम्हाला अंधाराच्या सामर्थ्यापासून वाचवले आणि आपल्या प्रिय मुलाच्या राज्यात आणले, ज्यामध्ये आपला तारण आहे, म्हणजेच एसची क्षमाüएनडी" (कॉल. 1,12- 14).

संतांचा वारसा, प्रकाशाचे साम्राज्य, मुलाचे साम्राज्य, एसचे तारण आणि क्षमा कशी होते याकडे लक्ष द्याüसत्य शब्द, गॉस्पेल एक अखंड झगा तयार करण्यासाठी.

Verse व्या श्लोकात पौल "ख्रिस्त येशूवरील विश्वासाचा [कोलोशियांचा] आणि आपण सर्व संतांसाठी असलेल्या प्रेमाबद्दल" बोलतो. तो लिहितो की विश्वास आणि प्रेम वसंत "आशा ... पासून f"ür तुमच्यासाठी स्वर्गात तयार आहे. तुम्ही तिच्याबद्दल सत्याच्या वचनाद्वारे, तुमच्यापर्यंत आलेली सुवार्ता ऐकली आहे..." (श्लोक 5-6). पुन्हा सुवार्ता देवाच्या राज्यात सार्वकालिक तारणाच्या आशेच्या केंद्रस्थानी आहे विश्वासाद्वारे येशू ख्रिस्त, देवाचा पुत्र, ज्याच्याद्वारे आपली सुटका झाली.

२१ व्या ते २ verses व्या अध्यायात पौल पुढे म्हणतो, “तुम्हीसुद्धा जे एके काळी परके आणि वाईट कृत्यांमध्ये द्वेष करणारे होते, आता त्याने आपल्या नश्वर शरीराच्या मरणाने समेट केला आहे, जेणेकरून तो आपल्यासमोर आपला चेहरा पवित्र, निर्दोष व निर्दोष ठेवू शकेल; आपण फक्त विश्वासात राहू, जीआरüशोधा आणि दृढ व्हा आणि आपण जी सुवार्ता ऐकली आहे आणि जे स्वर्गात आहे त्या सर्वांना सुवार्तेच्या आशेपासून दूर जाऊ नका. मी त्याचा सेवक पौल झाला. ”

२ verses ते २ verses व्या अध्यायात पौलाने ज्या सुवार्तेची तो सेवा करत होता व त्याविषयी प्रचार करण्याचे त्याचे ध्येय आहे त्याविषयी त्याने तपशीलवार माहिती दिलीüसंपेल. त्याने लिहिले: “देवाने आपल्या कार्याची प्रचिती देण्याकरिता मला दिलेला मी कार्यालयातून तुमचा सेवक झालो, बहुदा पिढ्यांपासून लपवून ठेवलेले रहस्य म्हणजे आता ते उघड झाले आहे देवाच्या पवित्र लोकांनो, यहूदीतर लोकांमध्ये या गुपित रहस्यमय संपत्ती म्हणजे काय हे ख्रिस्ताला समजावून सांगायचे होते.üआम्ही सर्व लोकांना समाप्त आणि सूचना देतो आणि सर्व लोकांना सर्व शहाणपणाने शिकवितो जेणेकरून आम्ही प्रत्येक व्यक्तीला ख्रिस्तामध्ये परिपूर्ण बनवू. डॅफüआरएमüजो माझ्यामध्ये सामर्थ्यवान काम करतो त्याच्या सामर्थ्याने मी कुस्तीही काढून टाकतो. "

सुवार्ता काय आहे

संपूर्ण सुवार्ता येशू ख्रिस्ताविषयी आहे. हे देवाचा पुत्र (Jn. 3,18), जिवंत आणि मृतांचा न्यायाधीश म्हणून (2. टिम 4,1), ख्रिस्ताप्रमाणे (प्रेषितांची कृत्ये 17,3), तारणहार म्हणून (2. टिम 1:10), महायाजक म्हणून (हिब्रू. 4,14), एफ म्हणूनüस्पीकर (1. जोह. 2,1), राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभु म्हणून (प्रकटीकरण 17:14), अनेक ब्र.üडर्न (रोम. 8,29), मित्र म्हणून (जो. १5,14-15).

तो आपल्या आत्म्याचा मेंढपाळ म्हणून त्याच्याबद्दल आहे (1. पेट्र  2,25), देवाचा कोकरा म्हणून, जे एसüजगाचा अंत घेऊन जातो (जो. 1,29) म्हणून füआम्ही वल्हांडण कोकरू अर्पण केले (1. कोर. 5,7), अदृश्य देवाच्या प्रतिमेच्या रूपात आणि सर्व सृष्टीपूर्वी प्रथम जन्मलेले म्हणून (कल. 1,15), चर्चचे प्रमुख म्हणून आणि सुरुवातीच्या रूपात आणि मरणातून प्रथम जन्मलेले म्हणून (v. 18), देवाच्या गौरवाचे प्रतिबिंब म्हणून आणि त्याच्या स्वभावाच्या प्रतिरूपात (इब्री. 1,3), पित्याचा प्रकटकर्ता म्हणून (मॅट. 11,27), मार्ग, सत्य आणि जीवन म्हणून (जो. १4,6), म्हणून टीüआर (जॉन10,7).

आपल्या विश्वासाचा प्रवर्तक आणि पूर्णकर्ता म्हणून ख्रिस्ताबद्दल सुवार्ता आहे (इब्री 12,2), शासक म्हणून üदेवाच्या निर्मितीबद्दल (प्रकटीकरण 3,14), पहिला आणि शेवटचा, आरंभ आणि शेवट (प्रकटीकरण 22,13), वंशज म्हणून (यिर्म. 23,5), कोनशिला पेक्षा (1. पेट्र 2,6), देवाची शक्ती आणि देवाची बुद्धी म्हणून (1. कोर. 1,24), प्रौढांपेक्षाüसर्व राष्ट्रांच्या गरजा (हॅग. 2,7).

हे ख्रिस्ताविषयी आहे, विश्वासू आणि खरा साक्षीदार (रेव्ह 3,14), सर्वांचा वारस (इब्री. 1,2), तारणाचे शिंग (लूक. 1,69), जगाचा प्रकाश (जो.8,12), जिवंत भाकरी (जो. 6,51), जेसीचे मूळ (इसा. 11,10), आपले तारण (लूक. 2,30), धार्मिकतेचा सूर्य (मल. 3,20), जीवनाचा शब्द (1. योह. १, १), देवाच्या पुत्राने त्याच्या मेलेल्यांतून पुनरुत्थानाद्वारे सामर्थ्य स्थापित केले (रोम. 1,4) - आणि पुढे.

पॉलने लिहिले, "जो घातला गेला त्याशिवाय दुसरा कोणताच पाया घालू शकत नाही, जो येशू ख्रिस्त आहे" (1. कोर. 3,11). येशू ख्रिस्त हा आधार आहे, मध्यवर्ती थीम आहे, सुवार्तेचा पाया आहे. बायबलचा विरोध न करता आपण इतर कशाचाही प्रचार कसा करू शकतो?

येशू एफ ला म्हणालाüयहूदी, "तुम्ही पवित्र शास्त्राचा शोध घेत आहात, आणि त्यामध्ये तुम्हाला अनंतकाळचे जीवन आहे, आणि तीच माझ्याबद्दल साक्ष देते, परंतु तुम्हाला जीवन मिळावे म्हणून तुम्ही माझ्याकडे येऊ इच्छित नाही" (जॉन. 5,39-40).

मोक्ष संदेश

ख्रिस्ती विक्री संदेशüम्हणतात त्या तारणासाठी म्हणजे देवाच्या राज्यात अनंतकाळचे जीवन आहे. चिरंतन तारण किंवा देवाचे राज्य केवळ एका खर्‍या टीद्वारे प्राप्त केले जाऊ शकतेüआर, एकमेव खरा मार्ग - येशू ख्रिस्त. तो त्या साम्राज्याचा राजा आहे.

जॉनने लिहिले: "जो कोणी पुत्राला नाकारतो त्याला पिता नाही; जो पुत्र कबूल करतो त्याला पिता आहे" (1. जोह. 2,23). प्रेषित पौलाने तीमथ्याला लिहिले: “कारण एक देव आहे, आणि देव व मनुष्य यांच्यात एक मध्यस्थ आहे, तो मनुष्य ख्रिस्त येशू, ज्याने स्वतःला दिले.üहे सर्व तारणासाठी आहे, जेणेकरुन हे त्याच्या वेळी प्रचार केले जावे" (1. टिम २:५-६).

हिब्रू मध्ये 2,3 आम्हाला ताकीद देण्यात आली आहे: "...परमेश्वराच्या उपदेशाने सुरू झालेल्या आणि ज्यांनी ते ऐकले त्यांच्याद्वारे आमच्यामध्ये पुष्टी झालेल्या इतक्या मोठ्या तारणाकडे आपण दुर्लक्ष केले तर आपण कसे सुटू?" तारणाची सुवार्ता सर्वप्रथम येशूने स्वतः घोषित केली होतीüहा पित्याचा स्वतःचा संदेश होता.

जॉन स्वतः देव काय लिहिले üत्याच्या पुत्राबद्दल साक्ष दिली: "आणि ही साक्ष आहे की देवाने आपल्याला अनंतकाळचे जीवन दिले आहे आणि हे जीवन त्याच्या पुत्रामध्ये आहे. ज्याच्याकडे पुत्र आहे त्याला जीवन आहे; ज्याच्याकडे देवाचा पुत्र नाही त्याला जीवन नाही" (1. जोह. 5,11-12).

जोहान्स मध्ये 5,22 23 पर्यंत जॉन पुन्हा पुत्राच्या महत्त्वावर जोर देतो: "कारण पिता कोणाचाही न्याय करीत नाही, परंतु पुत्रावर सर्व निर्णय घेतात. üआत्मसमर्पण केले जेणेकरून ते सर्व वडिलांचा आदर करतात तसा त्यांनी मुलाचा मान राखला. जो कोणी पुत्राचा सन्मान करीत नाही त्याला पाठविणा father्या पित्याचा सन्मान नाही. "म्हणूनच चर्च सतत हा उपदेश करतो üयेशू ख्रिस्त बद्दल! यशयाने भविष्यवाणी केली, "म्हणून रेनचा देव म्हणतो: पाहा, मी सियोनमध्ये एक दगड, एक सिद्ध दगड, एक मौल्यवान, पायाभूत कोनशिला ठेवीन. जो कोणी विश्वास ठेवतो त्याला लाज वाटणार नाही" (यश. 28:16).

ज्या नवीन जीवनात आपल्याला येशू ख्रिस्तामध्ये म्हटले जाते त्याप्रमाणे चालत असताना आणि त्याच्यावर आपला विश्वासार्ह आधार आहे आणि दररोज गौरव आणि सामर्थ्याने परत येण्याची आशा बाळगतो म्हणून आम्ही आशा आणि आत्मविश्वासाने आपल्या शाश्वत वारशाची अपेक्षा करू शकतो.

येथे आणि आता भविष्य जगण्याचा कॉल

योहानाला पकडल्यानंतर येशू गालीलात आला आणि त्याने देवाच्या सुवार्तेची घोषणा केली आणि म्हणाला: “वेळ निश्चित आहे.”üllt, आणि देवाचे राज्य जवळ आले आहे. पश्चात्ताप करा आणि सुवार्तेवर विश्वास ठेवा" (मार्क 1: 14-15).

जिझसने आणलेली ही सुवार्ता ही "चांगली बातमी" आहे - एक शक्तिशाली संदेश जो जीवनात बदल घडवून आणतो. सुवार्ता üहस्तांतरणüकेवळ ऐकतो आणि रूपांतरित करतो असे नाही, तर शेवटी प्रत्येकासाठी सर्वोत्कृष्ट बनतेüत्याला विरोध करणारा डॉक्टर बनवाüजगणे.

गॉस्पेल "देवाची शक्ती आहे जी त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांना वाचवते" (रोम 1:16). गॉस्पेल हे आपल्याला पूर्णपणे वेगळ्या स्तरावर जीवन जगण्यासाठी देवाचे आमंत्रण आहेüऐका. चांगली बातमी अशी आहे की ख्रिस्त परत येईल तेव्हा आपल्याकडे एक वारसा वाट पहात आहे जी पूर्णपणे आपल्या ताब्यात असेल. हे आधीच आपल्या मालकीचे असू शकतात अशा चैतन्यशील अस्सल वास्तवाचे आमंत्रण आहे.

पौल सुवार्तेला "ख्रिस्ताची सुवार्ता" म्हणतो (1. कोर. 9:12), "देवाची सुवार्ता" (रोम 15:16) आणि "शांतीची सुवार्ता" (इफिस 6:15). येशूपासून सुरुवात करून, तो जüख्रिस्ताच्या पहिल्या येण्याच्या सार्वभौम अर्थावर लक्ष केंद्रित करून देवाच्या राज्याच्या मताची व्याख्या करा.

येशू, द üयहूदीया आणि गॅलीलच्या धुळीच्या रस्त्यावर भटकत असताना, पॉल शिकवतो की तो आता उठलेला ख्रिस्त आहे, जो देवाच्या उजव्या हाताला बसला आहे आणि "सर्व शक्ती आणि अधिकारांचा प्रमुख" आहे (कॉल. 2:10).

पौलाच्या मते, येशू ख्रिस्ताचे मरण आणि पुनरुत्थान सुवार्तेमध्ये "प्रथम" येते; ते एसएलएल आहेतüदेवाच्या योजनेतील sel घटना (1. कोर. १५:१-११). गॉस्पेल ही चांगली बातमी आहे चüगरीब आणि उत्पीडन rüसीसीटी इतिहासाला एक ध्येय आहे. शेवटी, कायदा शक्ती नाही, विजय होईल.

छेदा हात आहे üचिलखत मूठ प्रती विजयी. ख्रिस्ताच्या आधीच काही प्रमाणात अनुभवत असलेल्या गोष्टींचा क्रमा म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या वासनेला दुष्टाईचे क्षेत्र मिळते.

पॉल विरुद्ध सुवार्तेच्या या पैलूवर जोर दिलाüकोलोशियन्स बद्दल: "आनंदाने म्हणतो की ज्याने टीüप्रकाशात संतांचा वारसा बनविला आहे. त्याने आम्हाला अंधाराच्या सामर्थ्यापासून वाचवले आणि आपल्या प्रिय मुलाच्या राज्यात आणले, ज्यामध्ये आपला तारण आहे, म्हणजेच एसची क्षमाüएनडी" (कॉल. 1,12-14).

Füसर्व ख्रिश्चनांसाठी सुवार्ता वास्तविकता आणि भविष्यकाळ होतीüभविष्यात आशा आहे. उठलेला ख्रिस्त, जो प्रभु आहे üवेळ, स्थान आणि येथे जे काही घडते ते चॅम्पियन एफ आहेüख्रिश्चन. ज्याला स्वर्गात नेण्यात आले तो सर्वव्यापी शक्तीचा स्रोत आहे (इफिस. 3,20-21).

चांगली बातमी अशी आहे की येशू ख्रिस्ताच्या पृथ्वीवरील जीवनात प्रत्येक अडथळा आहे üमात केली आहे. वधस्तंभाचा रस्ता देवाच्या राज्यात जाण्याचा एक कठीण परंतु विजयी मार्ग आहे. म्हणूनच थोडक्यात पौल सुवार्तेचा सारांश सांगू शकतो, "कारण मला वाटलं की ते च आहेüवधस्तंभावर खिळलेल्या येशू ख्रिस्ताशिवाय तुमच्यामध्ये काहीही जाणून घेण्याचा अधिकार आहे" (1. कोर. 2,2).

महान उलट

जेव्हा येशू गालीलमध्ये हजर झाला व सुवार्तेचा गांभीर्याने उपदेश केला, तेव्हा त्याला उत्तरेची अपेक्षा होती. त्यालाही आज आपल्याकडून उत्तर अपेक्षित आहे.

पण येशूच्या राज्यात प्रवेश करण्याचे आमंत्रण रिकाम्या जागेत ठेवले गेले नाही. येशूचा कॉल एफüदेवाचे राज्य प्रभावी चिन्हे व चमत्कार यांच्यासमवेत होते ज्यामुळे रोमन राजवटीमुळे ग्रासलेला देश उठून दखल घेऊ लागला.

येशूला देवाच्या राज्याविषयी काय म्हणायचे आहे हे स्पष्ट करण्याचे कारण हे होते. येशूच्या वेळी यहुदी लोक एफची वाट पाहत होतेüदावीद आणि शलमोन यांचा गौरव त्यांच्या देशात परत आणणारा नेताürde. ऑक्सफोर्ड विद्वान एनटी राईट लिहिल्याप्रमाणे येशूचा संदेश "दुहेरी क्रांतिकारक" होता. प्रथम, त्याने सामान्य अपेक्षा घेतली की जेüडियन सुपर स्टेट रोमन जोखड डब्ल्यू डब्ल्यूürde, आणि पूर्णपणे भिन्न काहीतरी मध्ये तो बदलला. त्याने राजकीय मुक्तीच्या व्यापक आशेस आध्यात्मिक मोक्ष संदेश दिला: सुवार्ता!

"देवाचे राज्य जवळ आले आहे, तो म्हणतोय असे वाटत होते, परंतु तुम्ही ज्याची कल्पना केली होती ती नाही" (एनटी राइट, येशू कोण होता?, पृष्ठ 98).

येशूने त्याच्या सुवार्तेच्या परिणामांमुळे लोकांना धक्का बसला. "पण जे पहिले आहेत ते शेवटचे असतील आणि जे शेवटचे आहेत ते पहिले असतील" (मॅट. १9,30).

"तेथे रडणे व बडबड करणारे दात असतील," तो आपल्या जेला म्हणालाüडॅनिश देशबांधव, "जेव्हा तुम्ही अब्राहम, इसहाक आणि जेकब आणि सर्व संदेष्ट्यांना देवाच्या राज्यात पाहता, परंतु तुम्हाला बाहेर टाकले जाते" (ल्यूक 13:28).

महान रात्रीचे जेवण f होतेüसर्व तेथे आहेत (लूक 14,16-24). परराष्ट्रीयांनाही देवाच्या राज्यात आमंत्रित करण्यात आले होते. आणि एक सेकंद कमी क्रांतिकारक नव्हता.

हा नासरेथचा संदेष्टा बर्‍याच वेळा f होताüकुष्ठरोगी व के.आर. पासून - बेकायदेशीर असणेüलोभी करदात्यांना भरपाई द्या - आणि कधीकधी अगदी एफüद रोमन अत्याचारींचा द्वेष केलाüकेर

येशूने जी चांगली बातमी आणली त्या सर्व विश्वासांच्या, अगदी त्याच्या विश्वासू जे.ünger (लूक. 9,51-56). पुन:पुन्हा येशूने सांगितले की भविष्यात त्यांची वाट पाहणारे राज्य आधीच गतिमानपणे कार्यरत आहे. एका विशेष नाट्यमय प्रसंगानंतर तो म्हणाला: "पण जर मी देवाच्या बोटांनी दुष्ट आत्मे काढले तर देवाचे राज्य तुमच्यावर आले आहे" (लूक. 11,20). दुसऱ्या शब्दांत, ज्या लोकांनी येशूची सेवा पाहिली त्यांनी भविष्यातील वर्तमान अनुभवले. येशूने त्यांच्या डोक्यावर पारंपारिक अपेक्षा किमान तीन प्रकारे बदलल्या:

  1. येशूने सुवार्ता शिकवली की देवाचे राज्य ही एक देणगी आहे - देवाचे शासन ज्याने बरे केले. येशूने "प्रभूच्या कृपेचे वर्ष" स्थापित केले (लूक. 4,19; जेस 61,1-2). परंतु रीचमध्ये "प्रवेशित" एमüथोर आणि ओझे, गरीब आणि भिकारी, अपराधी मुले आणि पश्चाताप करणारा कर वसूल करणारे, पश्चात्ताप करणारे वेश्या आणि समाजातील बाहेरचे लोक. एफüकाळ्या मेंढ्या आणि आध्यात्मिकरित्या हरवलेली मेंढरे त्याने स्वत: ला कळपाचे असल्याचे घोषित केले.
  2. येशूची चांगली बातमी देखील एफüजे लोक खuine्या पश्चातापांच्या वेदनादायक शुध्दीकरणाद्वारे देवाकडे वळण्यास तयार होते. या प्रामाणिकपणे पश्चात्ताप एसüबदला डब्ल्यूüदेव मोठा आहेüएक अवाढव्य पिता शोधा, त्याच्या भटक्या मुला-मुलींसाठी क्षितीज स्कॅन करा आणि ते "दूर" असताना त्यांना पहा (ल्यूक 1 कोर5,20.सुवार्तेच्या सुवार्तेचा अर्थ असा होतो की जो कोणी मनापासून म्हणतो, "देवा, माझ्यासाठी एस.üदयाळू व्हा" (लूक 18,13) tmd म्हणजे मनापासून, देव mitfüसुनावणी शोधणे डब्ल्यूüपृथ्वी नेहमी "मागा म्हणजे तुम्हाला ते दिले जाईल; शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल; ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल" (लूक. 11,9). एफüज्यांनी विश्वास ठेवला आणि जगाच्या मार्गाकडे वळले त्यांच्यासाठी ही सर्वात चांगली बातमी आहे.
  3. येशूच्या सुवार्तेचा असा अर्थ देखील होता की येशू आणलेल्या राज्याचा विजय काहीही रोखू शकत नाही - जरी तो अगदी उलट दिसला. हे क्षेत्र डब्ल्यूüकडू, कठोर प्रतिकार सामोरे जाईल, पण शेवटी डब्ल्यूüआत असेल üबेर्नॅटüशारीरिक शक्ती आणि वैभव यांचा विजय. ख्रिस्त म्हणाला, त्याचा जेü"परंतु जेव्हा मनुष्याचा पुत्र आपल्या वैभवात येईल आणि सर्व देवदूत त्याच्याबरोबर असतील, तेव्हा तो त्याच्या गौरवशाली सिंहासनावर बसेल, आणि सर्व राष्ट्रे त्याच्यासमोर जमा होतील. आणि मेंढपाळाप्रमाणे तो त्यांना एकमेकांपासून वेगळे करेल. मेंढ्या शेळ्यांपासून वेगळ्या आहेत" (मॅट. 25,31-32).

अशाप्रकारे येशूच्या सुवार्तेमध्ये "आधीपासूनच" आणि "अद्याप नाही" दरम्यान एक गतिशील तणाव होता. राज्याच्या सुवार्तेचा संदर्भ देवाच्या राज्याचा आता प्रभावात आहे - "आंधळे पाहतात आणि लंगडे चालतात, कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, आणि बहिरे ऐकतात, मेलेले उठवले जातात आणि गरिबांना सुवार्ता सांगितली जाते" (मॅट. 11,5). पण साम्राज्य तिथे "अजून" नव्हते या अर्थाने त्याची पूर्ण उपलब्धीüआसन्न. सुवार्ता समजणे म्हणजे हा दुहेरी पैलू समजणे: एकीकडे, आधीपासून आपल्या लोकांमध्ये राहणा king्या राजाची वचन दिलेली उपस्थिती आणि दुसरीकडे त्याचे नाट्यमय परत येणे.

आपल्या तारणाची चांगली बातमी

मिशनरी पौलाने सुवार्तेच्या दुस great्या महान चळवळीस चालना देण्यासाठी मदत केली - हा लहान ज्यूदीयापासून पहिल्या शतकाच्या मध्यभागी अत्यंत लागवड केलेल्या ग्रीको-रोमन जगापर्यंत पसरला. पॉल, रूपांतरित ख्रिश्चन छळ करणारे, दररोजच्या जीवनाच्या प्रिझमद्वारे सुवार्तेचा प्रकाशमय प्रकाश पाहतो. गौरवी ख्रिस्ताची स्तुती करताना, सुवार्तेच्या व्यावहारिक परिणामांविषयीही त्याचा संबंध आहे.

कट्टर प्रतिकार असूनही, पौल इतर ख्रिश्चनांना येशूच्या जीवनाचा, मृत्यूचा आणि पुनरुत्थानाचा श्वास घेणारा अर्थ देतो:

"तुम्ही, जे एकेकाळी वाईट कृत्यांमध्ये परके आणि शत्रू होता, त्याने आता त्याच्या नश्वर देहाच्या मृत्यूने प्रायश्चित केले आहे, जेणेकरून तो तुम्हाला त्याच्या चेहऱ्यासमोर पवित्र, निर्दोष आणि निष्कलंक करेल, जर तुम्ही केवळ विश्वासात राहिल्यास, स्थिर आणि स्थिर राहा, आणि तुम्ही ऐकलेल्या सुवार्तेच्या आशेपासून निराश होऊ नका, ज्याचा उपदेश स्वर्गाखालील प्रत्येक प्राण्याला करण्यात आला: मी, पॉल, त्याचा सेवक झालो" (कल. 1,21-23).

समेट पवित्र. कृपा. तारण. क्षमा आणि फक्त भविष्यातच नाही तर येथे आणि आताही आहे. पौलाची ही सुवार्ता आहे.

पुनरुत्थान, या विषयावर सिनोप्टिस्ट्स आणि जोहान्सने त्यांच्या वाचकांचे नेतृत्व केले  (जॉन 20,31), ख्रिश्चनांच्या दैनंदिन जीवनासाठी सुवार्तेची अंतर्गत शक्ती सोडते. ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान सुवार्तेची पुष्टी करतो. म्हणूनच पौल शिकवितो, दूरच्या यहुदियातील या घटना सर्व लोकांना आशा देतात:

“...मला सुवार्तेची लाज वाटत नाही; कारण देवाचे सामर्थ्य त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला वाचवते, प्रथम यहुदी आणि ग्रीक. कारण त्यात देवाचे नीतिमत्व प्रकट झाले आहे, जे विश्वासापासून विश्वासापर्यंत आहे..." (रोम. 1,16-17).

प्रेषित योहानाने सुवार्तेमध्ये आणखी एक परिमाण जोडले. हे येशूला कसे दाखवते ते "जेüज्याच्यावर त्याने प्रेम केले त्याच्या जवळ" (Jn.19,26), मेंढपाळाचे हृदय असलेला माणूस, त्यांच्या चिंता आणि भीती असलेल्या लोकांवर मनापासून प्रेम करणारा चर्चचा नेता म्हणून लक्षात ठेवले.

"येशूने आपल्या शिष्यांसमोर इतर अनेक चिन्हे केली, जी या पुस्तकात लिहिलेली नाहीत. पण ही लिहिली आहेत की तुम्ही विश्वास ठेवावा की येशू हाच ख्रिस्त, देवाचा पुत्र आहे आणि विश्वासाने तुम्हाला त्याच्या नावाने जीवन मिळावे" (जॉन 20,30: 31).

जॉनच्या सुवार्तेचे सादरीकरण या उल्लेखनीय विधानात आहे: "... जेणेकरून विश्वासाने आपण जीवन जगू शकता."

जॉन चमत्कारिकपणे सुवार्तेची आणखी एक बाजू सांगत आहे: येशू ख्रिस्त महान वैयक्तिक निकटच्या क्षणांमध्ये. योहान मशीहाच्या वैयक्तिक, सेवाकार्याबद्दलचा जीवंत अहवाल देतो.

एक वैयक्तिक सुवार्ता

योहानाच्या शुभवर्तमानात आपण एका ख्रिस्ताला भेटतो जो एक शक्तिशाली सार्वजनिक उपदेशक होता (जॉन. 7,37-46). आपण येशूला प्रेमळ आणि आदरातिथ्य करणारा पाहतो. त्याच्या निमंत्रित आमंत्रणावरून "या आणि पहा!" (जॉन 1,39) संशयित थॉमसला त्याच्या हातावरील कलंकामध्ये बोट ठेवण्याचे आव्हान देण्यासाठी (जो. 20,27), येथे तो एक अविस्मरणीय मार्गाने चित्रित केला आहे जो देहधारी बनला आणि आपल्यामध्ये राहतो (जो. 1,14).

लोकांना येशूचे इतके स्वागत आणि आरामदायक वाटले की त्यांनी त्याच्याशी सजीव देवाणघेवाण केली (योहा. 6,5-8वी). ते एकाच ताटात जेवत आणि खात असताना ते त्याच्या बाजूला पडले (जॉन. 13,23-26).

त्यांनी त्याच्यावर इतके प्रेम केले की त्यांनी त्याला पाहिल्याबरोबर त्यांनी स्वतः तळलेले मासे खाण्यासाठी पोहत किनाऱ्यावर गेले (जॉन २1,7-14).

जॉनचे शुभवर्तमान आपल्याला येशू ख्रिस्त, त्याचे उदाहरण आणि त्याच्याद्वारे आपल्याला मिळालेले अनंतकाळचे जीवन याबद्दल किती गॉस्पेल आहे याची आठवण करून देते (जॉन. 10,10). हे आपल्याला आठवण करून देते की सुवार्ता सांगणे पुरेसे नाही. आपल्यालाही ते जगावे लागेल. देवाच्या राज्याची सुवार्ता आपल्यासोबत सांगण्यासाठी आपल्या उदाहरणाने इतरांना जिंकता यावे यासाठी प्रेषित योहान आपल्याला प्रोत्साहन देतो. येशू ख्रिस्ताला विहिरीवर भेटलेल्या शोमरोनी स्त्रीचे असेच घडले (जॉन. 4,27-30), आणि मंडालाची मेरी (जॉन 20,10:18).

जो लाजरच्या थडग्यावर रडला, तो नम्र सेवक ज्याने एफ दिलेüsse धुऊन, आज जगतात. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तो आपल्याला आपली उपस्थिती प्रदान करतो:

"जो माझ्यावर प्रेम करतो तो माझी शिकवण पाळील; आणि माझे वडील त्याच्यावर प्रेम करतील आणि आम्ही त्याच्याकडे येऊन त्याच्याबरोबर राहू. तुमचे हृदय घाबरले नाही आणि चुकले नाहीüबोलू नकोस" (जो. १4,23, 27).

येशू आज त्याच्या लोकांचे पवित्र आत्म्याद्वारे सक्रियपणे नेतृत्व करत आहे. त्याचे आमंत्रण नेहमीप्रमाणे वैयक्तिक आणि उत्साहवर्धक आहे: "ये आणि पहा!" (जॉन 1,39).

वर्ल्डवाइड चर्च ऑफ गॉडचे ब्रोशर


पीडीएफशुभवर्तमान - चांगली बातमी!